Strona Główna / Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 WSTĘP

 1. Administratorem danych osobowych gromadzonych w szczególności za pośrednictwem serwisów emeis.pl oraz rezydencja-antonina.pl; rezydencja-dabrowka.pl; rezydencja-honorata.pl; rezydencja-ostoya.pl; rezydencja-marianna.pl; rezydencja-na-dyrekcyjnej.pl; rezydencja-jadwiga.pl; rezydencja-dzielna.pl; rehabilitacja-miedzylesie.pl
 2. (dalej: „Serwis” lub „Serwisy”), czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest emeis Polska sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Prostej 69, 00-838 Warszawa (dalej: „Administrator” lub „emeis Polska”).
 3. Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: biuro@emeis.com i numeru telefonu: +48 22 888 59 42. Administrator danych jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa.
 4. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (dalej: „IOD”), z którym można skontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz
  z wykonywaniem praw przysługujących użytkownikom zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych: e-mail: odo@emeis.com
 5. Państwa dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) oraz innymi aktualnie obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych.
 6. W trakcie wizyty w Serwisie dochodzi do gromadzenia:
 • danych osobowych przekazywanych przez użytkownika;
 • danych pozyskiwanych i rejestrowanych automatycznie.
 1. Cel i zakres danych osobowych wykorzystywanych przez Administratora został szczegółowo wskazany w dalszej części niniejszej polityki prywatności

  GROMADZONE DANE – INFORMACJE PODSTAWOWE
  1. Poniższe informacje odnoszą się do wszystkich wskazanych w rozdziale III i IV sposobów wykorzystywania przez Administratora przekazywanych przez Państwa danych osobowych.
  2. Państwa dane nie będą wykorzystywane do podejmowania decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowania w rozumieniu art. 22 RODO.
  3. Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, dane osobowe przetwarzane za pośrednictwem Serwisu mogą być przekazywane – oprócz osobom upoważnionym przez Administratora – innym podmiotom, w tym:

  • podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania zgodnie z przepisami prawa;
  • podmiotom przetwarzającym je w imieniu Administratora, np. dostawcom usług technicznych, dostawcom usług hostingowych, dostawcom usług analitycznych, podmiotom świadczącym usługi doradcze;
  • innym administratorom danych w zakresie niezbędnym do wykonania umowy, realizacji usług i wymogów prawnych, np. operatorom płatności elektronicznych, podmiotom świadczącym usługi pocztowe lub kurierskie i innym kontrahentom realizującym usługi na rzecz Administratora na podstawie zawartych umów.
   4. Administrator, w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania umowy, może przekazywać Państwa dane osobowe do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (dalej: „EOG”), które gwarantują wysoki stopień ochrony danych osobowych. Gwarancje te wynikają w szczególności ze zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję Europejską. Administrator może także przekazywać dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, które nie zapewniają odpowiedniego stopnia ochrony. Administrator zapewnia jednak, że transfer realizowany jest w sposób bezpieczny, kontrolowany i zabezpieczony jest stosownymi umowami z ich odbiorcami, spełniającymi warunki określone w rozdziale V RODO.
   5. Administrator informuje, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem Serwisu każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo złożenia wniosku w sprawie:
 • dostępu do danych (informacja o przetwarzaniu danych osobowych lub kopia danych);
 • sprostowania danych (gdy są one nieprawidłowe);
 • usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym);
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • przenoszenia danych do innego administratora;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w sytuacji, kiedy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora;
 • wycofania zgody w przypadku, gdy Administrator będzie przetwarzał dane osobowe
  w oparciu o zgodę, w dowolnym czasie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność
  z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem

– na zasadach określonych w RODO.

 1. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo złożyć skargę do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, https://uodo.gov.pl/pl/83/155), jeżeli uważa, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się niezgodnie z przepisami.
 2. Dane osobowe zostały pozyskane przez Administratora bezpośrednio od użytkownika Serwisu. Administrator może również przetwarzać:
 • dane innych osób przekazane przez użytkownika danego Serwisu, podczas korzystania przez niego z usług opisanych w niniejszej polityce prywatności;
 • dane osobowe pozyskane od podmiotów, z którymi współpracuje Administrator na podstawie zawartych umów (np. służbowe dane pracowników wskazanych do kontaktu w celu realizacji umowy);
 • dane osobowe pozyskane od partnerów biznesowych emeis POLSKA, przy czym dane zostały udostępnione Administratorowi na podstawie Państwa zgody;
 • dane pozyskane ze źródeł publicznie dostępnych, np. z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, stron internetowych, portali społecznościowych.

III. DANE OSOBOWE PRZEKAZYWANE PRZEZ UŻYTKOWNIKA

III. A. KONTAKT MAILOWY LUB TELEFONICZNY

 1. Administrator przetwarza dane osobowe, w szczególności imię i nazwisko, numer telefonu kontaktowego lub adres poczty elektronicznej oraz inne informacje przekazane przez Państwa, w zakresie niezbędnym do obsługi zgłoszeń i realizacji zapytania, w tym prowadzenia komunikacji i udzielania odpowiedzi na pytania zadawane za pośrednictwem udostępnionego w Serwisach adresu e-mail oraz numeru telefonu kontaktowego (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”.

Przekazując nam, w ramach prowadzonej komunikacji, informacje stanowiące szczególne kategorie danych (np. informacje o stanie zdrowia), wyrażają Państwo zgodę na ich wykorzystanie w celu właściwej obsługi zgłoszenia i realizacji zapytania, w tym udzielenia odpowiedzi (podstawa prawna – art. 9 ust. 2 lit. a RODO) – „zgoda”.

 1. Administrator ma prawo do przetwarzania danych osobowych przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:
  • czas niezbędny do realizacji zapytania, w tym do udzielenia odpowiedzi na przesłaną korespondencję lub przekazane podczas rozmowy telefonicznej zgłoszenie/pytanie;
  • czas do momentu wycofania zgody przez użytkownika (w tym do momentu wycofania zgody na wykorzystanie szczególnych kategorii danych).
 2. Wycofanie zgody może odbyć się w szczególności przez kontakt z Administratorem lub IOD (za pośrednictwem wskazanych powyżej danych kontaktowych). Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem wykorzystania danych w okresie, kiedy zgoda obowiązywała.
 3. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla udzielenia odpowiedzi na przesłane pytanie lub dla właściwej obsługi zgłoszenia i realizacji zapytania. Konsekwencją niepodania danych osobowych może być brak możliwości udzielenia odpowiedzi lub realizacji zapytania.

III. B. FORMULARZE KONTAKTOWE

 1. Administrator może gromadzić dane osobowe, w szczególności:
  • imię,
  • numer telefonu,
  • adres poczty elektronicznej,
  • adres IP,
  • inne informacje przekazane przez Państwa w ramach korzystania z usługi.
 2. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w zakresie niezbędnym do przyjęcia
  i obsługi zgłoszeń oraz prowadzenia komunikacji i udzielania odpowiedzi na pytania przekazywane za pośrednictwem dostępnych w Serwisach formularzy kontaktowych (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”.

Przekazując nam, w ramach prowadzonej komunikacji, informacje stanowiące szczególne kategorie danych (np. informacje o stanie zdrowia), wyrażają Państwo zgodę na ich wykorzystanie w celu właściwej obsługi zgłoszenia i realizacji zapytania, w tym udzielenia odpowiedzi (podstawa prawna – art. 9 ust. 2 lit. a RODO) – „zgoda”.

 1. Administrator ma prawo do przetwarzania danych osobowych przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:
 • czas niezbędny do obsługi zgłoszenia lub niezbędny do udzielenia odpowiedzi na przekazane przez użytkownika Serwisu zapytanie;
 • czas do momentu wycofania zgody przez użytkownika (w tym do momentu wycofania zgody na wykorzystanie szczególnych kategorii danych).
 1. Wycofanie zgody może odbyć się w szczególności przez kontakt z Administratorem lub IOD (za pośrednictwem wskazanych powyżej danych kontaktowych). Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem wykorzystania danych w okresie, kiedy zgoda obowiązywała.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udzielenia odpowiedzi na przesłane pytanie lub właściwej obsługi zgłoszenia. Konsekwencją niepodania danych osobowych może być brak możliwości udzielenia odpowiedzi, realizacji zapytania lub obsługi przesłanego zgłoszenia.

III. C. NEWSLETTER

 1. Administrator przetwarza dane osobowe, w szczególności udostępniony przez Państwa adres poczty elektronicznej, w celu przekazywania informacji marketingowych (aktualności, informacji o produktach, usługach i ofertach promocyjnych emeis Polska, zaproszeń do udziału w organizowanych przez nas wydarzeniach) za pośrednictwem newslettera (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit a RODO) – „zgoda”.
 2. Przekazanie wskazanych powyżej danych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania newslettera. Konsekwencją niepodania wymaganych danych osobowych będzie brak możliwości otrzymywania informacji na temat oferty Administratora.
 3. Użytkownik korzystający z newslettera może w każdej chwili i bez podania przyczyny, zrezygnować z jego otrzymywania, w szczególności poprzez kliknięcie w link dezaktywacyjny znajdujący się w każdej wiadomości e-mail wysłanej do użytkownika lub kontaktując się
  z Administratorem lub IOD za pośrednictwem wskazanych powyżej danych kontaktowych.

III. D. KOMUNIKACJA MARKETINGOWA

 1. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w celu:
  • prowadzenia komunikacji marketingowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej (w szczególności poczty elektronicznej, połączeń telefonicznych, wiadomości SMS) na podstawie odrębnej zgody na przetwarzanie danych w tym celu (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – „zgoda”;
  • realizacji marketingu bezpośredniego, w tym przesyłania informacji o produktach
   i usługach własnych Administratora oraz o produktach i usługach podmiotów z Grupy emeis, a także innych podmiotów współpracujących z Administratorem
   (w szczególności partnerów biznesowych), w tym personalizacji treści marketingowych, przygotowania i zaprezentowania oferty dopasowanej do Państwa preferencji (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”,

– z uwzględnieniem przepisów ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz uśude.

 1. Administrator ma prawo do przetwarzania danych osobowych przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:
 • czas do momentu wyrażenia sprzeciwu,
 • czas do momentu wycofania zgody na komunikację za pośrednictwem wybranego kanału komunikacji (w szczególności adresu e-mail, numeru telefonu).
 1. Podanie danych w celu otrzymywania komunikacji marketingowej za pośrednictwem wybranego kanału komunikacji jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania informacji. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości otrzymywania treści marketingowych.
 2. Odbiorca komunikacji marketingowej może w każdej chwili i bez podania przyczyny, zrezygnować z jej otrzymywania, w szczególności poprzez kliknięcie w link dezaktywacyjny, znajdujący się w każdej wiadomości e-mail wysłanej do użytkownika lub wysyłając korespondencję na adres: odo@emeis.com. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność
  z prawem wykorzystania danych w okresie, kiedy taka zgoda obowiązywała.

III. E. FACEBOOK

 1. emeis Polska jest administratorem danych osobowych użytkowników korzystających
  z produktów i usług oferowanych przez Meta Platforms Ireland Limited (dawniej: Facebook Ireland Limited), którzy odwiedzają strony Administratora, dostępne pod adresami:

(dalej: „Fanpage”). Jako Administrator jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa.

 1. Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników, którzy korzystając z produktów
  i usług firmy Meta, odwiedzają Fanpage. Dane te są przetwarzane:
 • w związku z prowadzeniem Fanpage’a, w tym w celu promowania własnej marki (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”;
 • w celu udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane za pośrednictwem Messengera lub innych usług oferowanych przez firmę Meta (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”; w przypadku przekazywania przez użytkownika szczególnych kategorii danych (np. informacji o stanie zdrowia), oświadcza on, że wyraża zgodę na ich wykorzystanie w celu właściwej obsługi zgłoszenia i realizacji zapytania, w tym prowadzenia komunikacji i udzielania odpowiedzi (podstawa prawna – art. 9 ust. 2 lit. a RODO) – „zgoda”.
 1. Administrator ma prawo do przetwarzania:
 • publicznie dostępnych danych osobowych (takich jak nazwa użytkownika, zdjęcie profilowe, status aktywności na Facebooku lub w Messengerze), treści komentarzy
  i innych informacji publicznie udostępnianych przez użytkownika korzystającego
  z produktów i usług firmy Meta,
 • danych osobowych, których dostarcza użytkownik odwiedzający Fanpage, w tym gromadzenia informacji udostępnianych w profilu użytkownika oraz innych treści, komentarzy, wiadomości i komunikatów (np. zdjęć, danych kontaktowych, miejsca zamieszkania, informacji na temat zainteresowań lub przekonań światopoglądowych itp.),
 • innych danych osobowych przekazanych przez użytkowników w treści wiadomości za pośrednictwem Messengera lub innych usług firmy Meta (w tym danych kontaktowych, danych o stanie zdrowia itp.) w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie lub w celu realizacji prośby o kontakt.
 1. Zakres przetwarzania danych osobowych, szczegółowe cele oraz prawa i obowiązki użytkownika korzystającego z produktów i usług firmy Meta wynikają wprost z:
  • regulaminu Facebooka (strona: https://www.facebook.com/legal/terms) oraz
  • „Zasad dotyczących danych” (strona: https://www.facebook.com/policy) lub
  • przepisów prawa

– oraz doprecyzowywane są w wyniku działań podejmowanych przez użytkownika na portalu społecznościowym Facebook.

 1. Administrator ma prawo do przetwarzania danych osobowych przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:
 • czas do momentu wyrażenia sprzeciwu (lub usunięcia konta użytkownika Facebooka),
 • czas do momentu cofnięcia zgody (lub usunięcia konta użytkownika Facebooka). Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych
  w okresie, gdy zgoda obowiązywała;
 • okres niezbędny do obsługi zapytania wysłanego przez użytkownika za pośrednictwem Messengera lub innych usług firmy Meta.
 1. Katalog odbiorców danych osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika przede wszystkim z zakresu produktów i usług, z jakich korzysta użytkownik Facebooka, ale również ze zgody użytkownika lub z przepisów prawa. Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Administrator może przekazać dane osobowe użytkownika odwiedzającego Fanpage – oprócz osobom upoważnionym przez Administratora – innym podmiotom, w tym podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora np. dostawcom usług technicznych i podmiotom świadczącym usługi doradcze (w tym kancelariom prawnym) oraz kontrahentom realizującym usługi na rzecz Administratora na podstawie zawartych umów.
 2. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych użytkownika korzystającego
  z produktów i usług firmy Meta do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (do krajów innych niż kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein).
 3. Administrator może przetwarzać dane osobowe użytkowników korzystających z produktów
  i usług firmy Meta, którzy odwiedzają Fanpage, w celu analizy sposobu korzystania przez użytkowników ze strony Administratora oraz powiązanych z nią treści (prowadzenia statystyk) – w przypadku gdy korzystanie przez użytkowników z Fanpage’a i treści z nim powiązanych wywołuje utworzenie zdarzenia do statystyk strony, z którym wiąże się przetwarzanie danych osobowych (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”.
 4. W przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu prowadzenia statystyk dotyczących podejmowanych przez użytkownika na Fanpage’u działań (w tym obserwowanie lub zaprzestanie obserwowania strony, polecenie strony w poście lub komentarzu, polubienie strony lub posta, anulowanie polubienia), emeis Polska oraz Meta Platforms Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia) są wspólnymi administratorami danych osobowych użytkowników. Rodzaje danych i zakres ich przetwarzania oraz zasady ochrony prywatności i prawa użytkowników, zostały wskazane szczegółowo:
 • w niniejszym dokumencie,
 • w dokumencie „Zasady dotyczące danych”, opublikowanym na stronie: https://www.facebook.com/policy,
 • w dokumencie „Informacje o statystykach strony”, opublikowanym na stronie: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.
 1. Odpowiedzialność za powiadomienie użytkowników korzystających z produktów i usług firmy Meta o przetwarzaniu danych na potrzeby statystyk strony oraz za umożliwienie im egzekwowania swoich praw zgodnie z RODO ponosi firma Meta (informacje o danych wykorzystywanych do tworzenia statystyk strony zostały udostępnione na stronie:

https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data.

 1. Z inspektorem ochrony danych firmy Meta można skontaktować się za pośrednictwem formularza, który został udostępniony na stronie Facebooka pod adresem:

https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970.

III. F. YOUTUBE

 1. emeis Polska jest administratorem danych osobowych użytkowników korzystających
  z produktów i usług oferowanych przez Google w ramach serwisu YouTube, którzy odwiedzają stronę firmową Administratora, dostępną pod adresem: https://www.youtube.com/channel/UCuNJoENtmIdeGFZHcQYKjww (dalej: „Kanał Firmowy”). Jako Administrator jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa.
 2. Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników, którzy korzystając z produktów
  i usług w ramach YouTube, odwiedzają Kanał Firmowy. Dane te są przetwarzane:
 • w związku z prowadzeniem Kanału Firmowego, w tym w celu promowania własnej marki (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”;
 • w celu udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane za pośrednictwem YouTube lub innych usług oferowanych przez Google (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”; w przypadku przekazywania przez użytkownika szczególnych kategorii danych (np. informacji o stanie zdrowia), oświadcza on, że wyraża zgodę na ich wykorzystanie w celu właściwej obsługi zgłoszenia i realizacji zapytania, w tym prowadzenia komunikacji i udzielania odpowiedzi (podstawa prawna – art. 9 ust. 2 lit. a RODO) – „zgoda”.
 1. Administrator ma prawo do przetwarzania:
 • publicznie dostępnych danych osobowych (takich jak nazwa użytkownika, zdjęcie profilowe, status aktywności na YouTube), treści komentarzy i innych informacji publicznie udostępnianych przez użytkownika korzystającego z produktów i usług
  w ramach YouTube,
 • danych osobowych, których dostarcza użytkownik odwiedzający Kanał Firmowy, w tym gromadzenia informacji udostępnianych w profilu użytkownika oraz innych treści, komentarzy, wiadomości i komunikatów (np. zdjęć, danych kontaktowych, miejsca zamieszkania, informacji na temat zainteresowań lub przekonań światopoglądowych itp.),
 • innych danych osobowych przekazanych przez użytkowników w treści wiadomości za pośrednictwem YouTube lub innych usług Google (w tym danych kontaktowych, danych o stanie zdrowia itp.) w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie lub w celu realizacji prośby o kontakt.
 1. Zakres przetwarzania danych osobowych, szczegółowe cele oraz prawa i obowiązki użytkownika korzystającego z produktów i usług YouTube wynikają wprost z:
 • regulaminu YouTube (dokument jest dostępny na stronie YouTube pod adresem: https://www.youtube.com/intl/pl/about/policies/#community-guidelines) oraz
 • „Polityka prywatności – prywatność i warunki” (dokument jest dostępny na stronie Google pod adresem: https://policies.google.com/privacy) lub
 • przepisów prawa

– oraz doprecyzowywane są w wyniku działań podejmowanych przez użytkownika na YouTube.

 1. Administrator ma prawo do przetwarzania danych osobowych przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:
 • czas do momentu wyrażenia sprzeciwu (lub usunięcia konta użytkownika YouTube),
 • czas do momentu cofnięcia zgody (lub usunięcia konta użytkownika YouTube). Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych
  w okresie, gdy zgoda obowiązywała;
 • okres niezbędny do obsługi zapytania wysłanego przez użytkownika za pośrednictwem YouTube lub innych usług Google.
 1. Katalog odbiorców danych osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika przede wszystkim z zakresu produktów i usług, z jakich korzysta użytkownik YouTube, ale również ze zgody użytkownika lub z przepisów prawa. Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Administrator może przekazać dane osobowe użytkownika odwiedzającego Kanał Firmowy – oprócz osobom upoważnionym przez Administratora – innym podmiotom, w tym podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora np. dostawcom usług technicznych i podmiotom świadczącym usługi doradcze (w tym kancelariom prawnym) oraz kontrahentom realizującym usługi na rzecz Administratora na podstawie zawartych umów.
 2. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych użytkownika korzystającego
  z produktów i usług YouTube do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (do krajów innych niż kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein).
 3. Administrator może przetwarzać dane osobowe użytkowników korzystających z produktów
  i usług YouTube, którzy odwiedzają Kanał Firmowy, w celu analizy sposobu korzystania przez użytkowników ze strony Administratora oraz powiązanych z nią treści (prowadzenia statystyk) – w przypadku gdy korzystanie przez użytkowników z Kanału Firmowego i treści
  z nim powiązanych wywołuje utworzenie zdarzenia do statystyk strony, z którym wiąże się przetwarzanie danych osobowych (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”.
 4. W przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu prowadzenia statystyk dotyczących podejmowanych przez użytkownika na Kanale Firmowym działań (w tym obserwowanie lub zaprzestanie obserwowania Kanału Firmowego, polecenie Kanału Firmowego w poście lub komentarzu, polubienie filmu, anulowanie polubienia), emeis Polska oraz Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Dublin, Irlandia) są odrębnymi administratorami danych osobowych użytkowników. Rodzaje danych i zakres ich przetwarzania oraz zasady ochrony prywatności i prawa użytkowników, zostały wskazane szczegółowo:
 • w niniejszym dokumencie,
 • w dokumencie „Polityka prywatności – prywatność i warunku”, opublikowanym na stronie Google pod adresem: https://policies.google.com/privacy,
 1. Odpowiedzialność za powiadomienie użytkowników korzystających z produktów i usług YouTube o przetwarzaniu danych na potrzeby statystyk strony oraz za umożliwienie im egzekwowania swoich praw zgodnie z RODO ponosi Google (informacje o danych wykorzystywanych do tworzenia statystyk strony zostały udostępnione na stronie Google pod adresem: https://policies.google.com/privacy).
 2. Z inspektorem ochrony danych Google można skontaktować się za pośrednictwem adresu
  e-mail: data-protection-office@google.com.

III. G. LINKEDIN

 1. emeis Polska jest administratorem danych osobowych użytkowników korzystających
  z produktów i usług oferowanych przez LinkedIn, którzy odwiedzają stronę firmową Administratora, dostępną pod adresem: https://www.linkedin.com/company/emeis-polska (dalej: Strona Firmowa). Jako Administrator jest odpowiedzialna za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa.
 2. Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników, którzy, korzystając z produktów
  i usług LinkedIn, odwiedzają Stronę Firmową. Dane te są przetwarzane:
 • w związku z prowadzeniem Strony Firmowej, w tym w celu promowania własnej marki (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”;
 • w celu udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane za pośrednictwem usług oferowanych przez LinkedIn (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”; w przypadku przekazywania przez użytkownika szczególnych kategorii danych (np. informacji o stanie zdrowia), oświadcza on, że wyraża zgodę na ich wykorzystanie w celu właściwej obsługi zgłoszenia i realizacji zapytania, w tym prowadzenia komunikacji i udzielania odpowiedzi (podstawa prawna – art. 9 ust. 2 lit. a RODO) – „zgoda”.
 1. Administrator ma prawo do przetwarzania:
 • publicznie dostępnych danych osobowych (takich jak nazwa użytkownika, zdjęcie profilowe, status aktywności na LinkedInie), treści komentarzy i innych informacji publicznie udostępnianych przez użytkownika korzystającego z produktów
  i usług LinkedIn,
 • danych osobowych, których dostarcza użytkownik odwiedzający Stronę Firmową,
  w tym gromadzenia informacji udostępnianych w profilu użytkownika oraz innych treści, komentarzy, wiadomości i komunikatów (np. zdjęć, danych kontaktowych, miejsca pracy, miejsca zamieszkania, informacji na temat wykształcenia, zainteresowań lub przekonań światopoglądowych),
 • innych danych osobowych przekazanych przez użytkowników w treści wiadomości za pośrednictwem usług LinkedIn (w tym danych kontaktowych i danych o stanie zdrowia) w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie lub w celu realizacji prośby o kontakt.
 1. Zakres przetwarzania danych osobowych, szczegółowe cele oraz prawa i obowiązki użytkownika korzystającego z produktów i usług LinkedIn wynikają wprost z:
 • regulaminu LinkedIn (dokument jest dostępny na stronie LinkedIn pod adresem: https://pl.linkedin.com/legal/user-agreement) oraz
 • „Polityki ochrony prywatności” (dokument jest dostępny na stronie LinkedIn pod adresem: https://pl.linkedin.com/legal/privacy-policy) lub
 • przepisów prawa

– oraz doprecyzowywane są w wyniku działań podejmowanych przez użytkownika na portalu społecznościowym LinkedIn.

 1. Administrator ma prawo do przetwarzania danych osobowych przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:
 • czas do momentu wyrażenia sprzeciwu (lub usunięcia konta użytkownika LinkedIn),
 • czas do momentu cofnięcia zgody (lub usunięcia konta użytkownika LinkedIn). Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych w okresie, gdy zgoda obowiązywała;
 • okres niezbędny do obsługi zapytania wysłanego przez użytkownika za pośrednictwem usług LinkedIn.
 1. Katalog odbiorców danych osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika przede wszystkim z zakresu produktów i usług, z jakich korzysta użytkownik LinkedIn, ale również ze zgody użytkownika lub z przepisów prawa. Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Administrator może przekazać dane osobowe użytkownika odwiedzającego Stronę Firmową – oprócz osobom upoważnionym przez Administratora – innym podmiotom, w tym podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora np. dostawcom usług technicznych i podmiotom świadczącym usługi doradcze (w tym kancelariom prawnym) oraz kontrahentom realizującym usługi na rzecz Administratora na podstawie zawartych umów.
 2. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych użytkownika korzystającego
  z produktów i usług LinkedIn do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (do krajów innych niż kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein).
 3. Administrator może przetwarzać dane osobowe użytkowników korzystających z produktów
  i usług LinkedIn, którzy odwiedzają Stronę Firmową, w celu analizy sposobu korzystania przez użytkowników ze strony Administratora oraz powiązanych z nią treści (prowadzenia statystyk) – w przypadku gdy korzystanie przez użytkowników ze Strony Firmowej i treści
  z nim powiązanych wywołuje utworzenie zdarzenia do statystyk strony, z którym wiąże się przetwarzanie danych osobowych (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”.
 4. W przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu prowadzenia statystyk dotyczących podejmowanych przez użytkownika na Stronie Firmowej działań (w tym obserwowanie lub zaprzestanie obserwowania Strony Firmowej, polecenie Strony Firmowej w poście lub komentarzu), emeis Polska oraz LinkedIn Ireland Unlimited Company (Wilton Place, Dublin 2, Irlandia) są wspólnymi administratorami danych osobowych użytkowników. Rodzaje danych i zakres ich przetwarzania oraz zasady ochrony prywatności i prawa użytkowników, zostały wskazane szczegółowo:
 • w niniejszym dokumencie,
 • w dokumencie „Polityka ochrony prywatności”, opublikowanym na stronie LinkedIn pod adresem: https://pl.linkedin.com/legal/privacy-policy,
 • w dokumencie „Page Insights Joint Controller Addendum”, opublikowanym na stronie LinkedIn pod adresem: https://legal.linkedin.com/pages-joint-controller-addendum.
 1. Odpowiedzialność za powiadomienie użytkowników korzystających z produktów i usług LinkedIn o przetwarzaniu danych na potrzeby statystyk strony oraz za umożliwienie im egzekwowania swoich praw zgodnie z RODO ponosi LinkedIn (informacje o danych wykorzystywanych do tworzenia statystyk strony zostały udostępnione na stronie LinkedIn pod adresem: https://pl.linkedin.com/legal/privacy-policy).
 2. Z inspektorem ochrony danych LinkedIn można skontaktować się za pośrednictwem formularza, który został udostępniony na stronie LinkedIn pod adresem: https://www.linkedin.com/help/linkedin/ask/TSO-DPO.
 3. DANE GROMADZONE AUTOMATYCZNIE
 4. Korzystanie z Serwisów emeis Polska wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, które są automatycznie zapisywane w dziennikach zdarzeń.
 5. W dziennikach zdarzeń zapisywane są dane dotyczące sesji użytkowników. W szczególności są to: adres IP, rodzaj i nazwa urządzenia, data i czas odwiedzin danego Serwisu, informacje
  o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym.
 6. Dane zapisywane w dziennikach zdarzeń nie są kojarzone z konkretnymi osobami.
 7. Dostęp do zawartości dzienników zdarzeń posiadają osoby upoważnione przez Administratora do administrowania Serwisami.
 8. Chronologiczny zapis informacji o zdarzeniach stanowi wyłącznie materiał pomocniczy, wykorzystywany w celach administracyjnych. Analiza dzienników zdarzeń umożliwia
  w szczególności wykrywanie zagrożeń, zapewnienie odpowiedniego bezpieczeństwa Serwisów oraz wykonywanie statystyk w celu lepszego poznania sposobu korzystania
  z danego Serwisu przez użytkowników.
 9. Dane dotyczące sesji użytkowników są wykorzystywane w celu diagnozowania problemów związanych z funkcjonowaniem Serwisów, zapewnienia bezpieczeństwa systemu, ochrony przed spamem, analizowania ewentualnych naruszeń bezpieczeństwa, zarządzania Serwisami oraz w celu wykonywania statystyk (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”.
 10. Serwisy emeis Polska wykorzystują do swego działania pliki cookies i podobne technologie. Więcej informacji na ten temat znajduje się w „Polityce cookies” dostępnej na stronie: https://emeis.pl/polityka-cookies/.
 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 12. Niniejsza polityka prywatności ma charakter informacyjny i dotyczy w szczególności Serwisów: emeis.pl, rezydencja-antonina.pl, rezydencja-dabrowka.pl, ken93.pl oraz kijowska11.pl, rezydencja-dyrekcyjna.pl; rezydencja-dzielna.pl; rezydencja-honorata.pl; rezydencja-jadwiga.pl; rezydencja-ostoya.pl; rezydencja-marianna.pl; rehabilitacja-miedzylesie.pl
 13. W Serwisach mogą znajdować się narzędzia i wtyczki podmiotów zewnętrznych (np. Google LLC, UserWay Inc.), odnośniki do stron serwisów społecznościowych (np. Facebook, YouTube, Linkedin), stron internetowych partnerów biznesowych emeis Polska, usługodawców oraz innych podmiotów współpracujących z Administratorem. Administrator zaleca, aby każdy użytkownik, po przejściu na inne strony, zapoznał się z obowiązującymi tam politykami prywatności.
 14. Administrator zastrzega możliwość wprowadzenia zmian w obowiązującej polityce prywatności w szczególności w przypadku:
  • rozwoju technologii,
  • zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w zakresie ochrony danych osobowych lub bezpieczeństwa informacji,
  • rozwoju Serwisów, w tym wdrożenia nowych usług i funkcjonalności.
 15. O stosownych zmianach w treści polityki prywatności Administrator powiadomi użytkowników w szczególności poprzez zamieszczenie komunikatu w danym Serwisie.
 16. Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie od dnia 05.04.2021 r